2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.11. A táncos tehetség felismerése és fejlesztése

2.6.11.2. A táncos tehetség azonosítása

2.6.11.2.1. A táncos képességek

A fizikai, szellemi, mentális tényezőknek megfelelően igen szerteágazó a táncos képességfejlesztés térképe. A kutatás során azt vizsgáltuk, hogy a válaszadó pedagógusok életkoronként és nemenként milyen megfigyelési szempontokat tartanak fontosnak a tehetségdiagnosztikában. A megfigyelési szempontsor abban segít, hogy tudatos alkalmazásával korán azonosíthassuk a táncos tehetségeket, hogy aztán egyéni vagy csoportos fejlesztésekkel segíthessük tehetségük kibontakozását. A szempontok alapján a táncpedagógus készítheti el a maga mérőrendszerét, feladatsorát, amely alapján mérési eredményekkel tudja alátámasztani a kiválasztott képesség meglétét. A megfigyelési szempontsor a tanév eleji diagnosztika egyik lehetséges eszköze.

A szempontok sorrendje is fontos tényező, mert azt mutatja, hogy korcsoportok szerint hogyan helyeződik át a hangsúly más-más megfigyelési szempontra, a táncot meghatározó tényezőre. A pedagógusok véleménye a következő volt.

Az alsó tagozatos korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: ritmusérzék, mozgásemlékezet, játékkedv, természetes ösztönös mozgás, zenei illeszkedés.

Felső tagozatos korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: mozgásemlékezet, ritmusérzék, improvizáció, zenei illeszkedés, jó térhasználat, mozgáskoordináció, tartás-ellentartás tudatos használata.

Középiskolás korcsoportban a tehetségazonosítás szempontjai: improvizáció, stílusérzék, mozgáskoordináció, testtudat, művészi megformálás, színpadi jelenlét, feladatelkötelezettség, alkat.

A képességfejlesztéssel, annak hatékonyságával párhuzamosan fejlődik a táncossal szembeni elvárásrendszer, és egyre bővül a táncot alkotó tényezők köre és fontossága is, a kimeneti szakasz pedig már a továbbtanulás tekintetében is a művészi pálya felé orientál.

A kutatás során kitértünk a nemi különbségekből adódó szempontokra is. A megkérdezett pedagógusok körében alsó tagozatban azonosak a tehetségazonosítási szempontok, nincs különbség a nemek között. A felső tagozatos korcsoportban a lányok esetében a forgástechnika, valamint a fiúk és lányok esetében is a partnerhez történő alkalmazkodás fizikai megjelenésének színvonala fontos tényezőként jelenik meg. A középiskolás korcsoportban már markánsabban szétválik a nemi szerepekből adódó képességtérkép. A lányok esetében kiemelkedően fontos az alkalmazkodás, az irányíthatóság (adó-vevő), az esztétikus gesztusok harmóniája, a tánc funkciójának megfelelő magatartás, partnerkövetés, gyors reagálás, finom mozgások esztétikus megvalósítása. A férfi szerepekből adódó szempontok a következők: partner irányítása, helyzetfelismerés, kidolgozott lábgesztusok, gyorsaság, fürgeség, erőelemek, harmonikus tánckísérő gesztusok. Mindezen szempontokat alapul véve, illetve mindezeket kiegészítve a táncpedagógus olyan feladatsor összeállítását tervezheti meg, amely a diagnosztikai mérés alapjául szolgálhat.

A kérdőíves felmérés eredményeihez kapcsolódóan szükséges néhány kiegészítést tennünk. Az egyik ilyen tényező, hogy az alsó tagozatban is fontosnak tartjuk a nemi szerepből adódó különbözőségeket, a mozgás- és magatartásformák tudatosítását és fejlesztését. Ennek okán is mindegyik korcsoportban lényeges tényezőnek tartjuk a táncelemzést, a funkció, a táncos magatartás és a táncszerkesztés értelmezését. A korcsoportok tekintetében csak az elemzés mélysége lehet eltérő.

Nem feledkezhetünk meg arról sem, hogy miközben a táncos képességek fejlesztését valósítjuk meg, az általános (kognitív, affektív, társas) kompetenciák is fejlődnek, amelyek jelentős mértékben elősegítik a személyiség integrációját is. Így a tánc más tehetségterületeken integrációt segítő módszer is lehet, segíthet a gyenge oldal fejlesztésében.