2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.14. Spirituális tehetség

2.6.14.2. Mérhető-e a spirituális intelligencia?

2.6.14.2.1. Kérdőívek

A szkeptikusok ellenére mondhatjuk, hogy számos önkitöltéses kérdőíves mérési eszköz létezik, és szinte mindegyik 21. századi konstrukció. Magyar nyelven publikálva egyelőre csak a Tomcsányi és kutatótársai által 2011-ben készített és validált, Piedmont-féle Spirituális Transzcendencia Skála magyar változata érhető el (lásd 1. internetes forrás). A 9 itemes Likert-skálás kérdőív a spirituális intelligenciaterületen belül a következőket méri:

(a) az ima vagy meditáció által érzett beteljesülés érzését (prayer fulfillment), azaz a szelf kiterjesztésének tapasztalatát személyes ima/meditáció révén;

(b) univerzalitást (egyetemesség), a szelf kiterjesztése az élet tágabb jelentésébe és céljába vetett hit révén;

(c) összekötöttséget, melyben az egyén egy nemzedékeken és csoportokon átívelő összekapcsolódás felelős részét alkotja (részletesebben: Tomcsányi és mtsai 2011) (a konkrét skála tételei elsősorban az elhunytakkal való kapcsolatra utalnak [Spirituális Transzcendencia Skála, 2011]).

Annak ellenére, hogy nem magyar nyelvűek, még három – a spiritualitást elvileg vallásosságtól mentesen is mérő – kérdőívről szeretnénk az említés szintjén beszélni, hiszen érdekes megnézni, hogy milyen alskálák léteznek. Mindhárom kérdőív önjellemzésen alapul, és megbízhatónak tartott (King, 2008).

Az első, a 2004-ben Nasel által összeállított, 17 itemes Spiritual Intelligence Scale (SIS) skála, amely a spiritualitás két dimenzióját próbálja megragadni: a lét kérdéseivel való foglakozást és az isteni jelenlét tudatosságát (awareness of divine presence). King kritikája e teszttel kapcsolatban éppen abban áll, hogy ez a második dimenzió szorosan összefügg a keresztény vallásossággal (King, 2008).

A második mérőeszköz az úgynevezett Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS, lásd 2. internetes forrás) 83 itemes, 22 alskálát tartalmazó tesztje. Érdemes belepillantanunk – ha nem is a teljesség igényével –, hogy mire is kíváncsi kérdőív. Kérdései többek között kiterjednek a szépséghez való hozzáállásra, a hála érzésére, az ítélőképességre, az örömre, a belső teljesség érzésére, az intuícióra, a nyitottságra, az örömérzésre, az éber jelenlétre (mindfulness) stb. (Amram & Dryer, 2008).

A harmadik, és a szakirodalom alapján úgy tűnik, hogy a legtöbbet vizsgált és több nyelvre adaptált a 2008-ban létrehozott, eredetileg három variációban is létező (SISRi-84 itemes; SISRI-39 itemes; SISRI-24 itemes változatok) King-féle kérdőív: a Spiritual Intelligence Self-Report Inventory (SISRI) teszt. Négy alskálája King saját modelljét alapul véve a következőket vizsgálja:

(a) a kritikus egzisztenciális gondolkodást,

(b) a személyes jelentés létrehozásának képességét (personal meaning production), azt a képességet, hogy valamit személyessé tudjunk tenni, hogy célt találjunk minden velünk történő, akár fizikai, akár mentális tapasztalattal,