4. TEHETSÉGSEGÍTŐ PROGRAMOK HAZÁNKBAN ÉS MÁS ORSZÁGOKBAN

4.1. Nemzeti programok, keretrendszerek, eredmények, víziók

4.1.2. Arany János Programok

4.1.2.1. Arany János Tehetséggondozó Program

4.1.2.1.2. Az AJTP tevékenységei, feladatai

(1) Beválogatás, a program a tehetséges, de hátrányos helyzetű, illetve rászoruló tanulóknak szól. A program szempontjából hátrányos helyzetűnek, illetve rászorulónak minősül a tanuló, ha a következő szempontok valamelyikének eleget tesz. A tanuló:

a gyermekek védelméről a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) szerint hátrányos helyzetű;

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül;

a Gyvt. 53. §-a szerint gyermekvédelmi szakellátás otthont nyújtó ellátási formájában részesülő átmeneti nevelésbe vett, vagy a programba történő jelentkezés időpontjában ideiglenes hatállyal van elhelyezve, nevelésbe vett;

a gyermekjóléti szolgálat Gyvt. 40. §-a szerinti – az általános iskola és a szülő kezdeményezésére elkészített – javaslat alapján rászorult (a gyermekjóléti szolgálatnak a rászorultság kérdésében annak alapján kell döntenie, hogy kellett-e az Arany János Tehetséggondozó Programba történő jelentkezést megelőző három éven belül a Gyvt. 39. §-a alapján az érintett tanuló érdekében intézkednie);

5000 főnél kisebb lélekszámú településen él;

családja csonka család vagy szociálisan hátrányos helyzetű család, vagy nagycsalád;

szülei munkaerőpiaci hátrányban vannak (legalább az egyik szülő vagy gondviselő legfeljebb alapfokú iskolai végzettségű, vagy inaktív, vagy munkanélküli;

lakhelye a 105/2015. (IV. 23.) Kormányrendelet értelmében kedvezményezett település.

Az AJTP-be pályázóknak részt kell venniük a 9. évfolyamra felvételiző tanulók számára szervezett központi írásbeli felvételi vizsgán abban az intézményben, amely intézménybe az Arany János Tehetséggondozó Program keretében a felvételüket első helyen kérik. Az egységes elbírálás je­gyében a tanulók egy – nem szaktárgyi jellegű, hanem jellemzően képességeket mérő – beválogatási folyamatban vesznek részt.