2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.12. Informatikai tehetség

2.6.12.1. Az informatika kompetenciarendszere

2.6.12.1.1. Digitális kompetencia

„A 2006-ban megjelent kulcskompetenciákra (Official Journal, 2006) vonatkozó Európai Ajánlás keretében az Európai Unió a digitális kompetenciát elismerte mint az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges nyolc kulcskompetencia egyikét. A digitális kompetencia tágabb értelemben úgy írható le, mint az IKT (információs és kommunikációs technológiák) magabiztos, kritikus és kreatív használata a munka, foglalkoztatás, tanulás, pihenés, társadalmi befogadás és/vagy részvétel területén kitűzött célok eléréséhez. A digitális kompetencia transzverzális kulcskompetencia, amely mint olyan képessé tesz minket más kulcskompetenciák (pl. nyelv, matematika, tanulási tevékenység, kulturális tudatosság) elsajátítására. Sok 21. századi készséghez, képességhez kapcsolódik, melyekkel minden állampolgárnak rendelkeznie kell a társadalomban és a gazdaságban való aktív részvételükhöz.” (Ferrari, 2013)

A magyar Nemzeti alaptanterv (110/2012. [VI. 4.], 2012) is – a Recommendation of the European Parlament and of the Council of 18 December 2006 on Key Competences for Lifelong Learning (2006/962/EC) című dokumentum alapján – kulcskompetenciaként definiálja a digitális kompetenciát (2006/962/EC, 2006).

A digitális kompetencia fogalomköre a technológiai és társadalmi fejlődéssel együtt változik és fejlődik. Komplex értelmezésére több modell készült.

A Calvani és munkatársai által felállított modell a digitális kompetencia technológiai, kognitív és etikai dimenzióit különbözteti meg, valamint fontos szerepet tulajdonítanak ezek integrációjának is (2.6.12.2. ábra).

2.6.12.2. ábra. A digitális kompetencia dimenziói (Calvani és mtsai, 2008)

Tóth-Mózer Szilvia és Kárpáti Andrea a digitális kompetencia kognitív dimenzióját és összefüggésrendszerét vizsgálták egy empirikus kutatás keretében. Kutatásuk (Tóth-Mózer, Kárpáti, 2016) mérőeszközéhez Calvani és munkatársai (2009) által középiskolás korosztály digitális kompetenciájának méréséhez kidolgozott mérőeszközkészletet használták (Calvani, Fini és Ranieri, 2009), amit a 2.6.12.3. ábra szemléltet.

2.6.12.3. ábra. A digitális kompetencia dimenziói és alkotóelemei az Instant DCA mérőeszközben (Calvani és mtsai, 2008)

„A digitális kompetencia magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglévő alapvető készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje, valamint a kommunikáció és az együttműködő hálózatokban való részvétel céljából az interneten keresztül.” (az Európa Parlament és a Tanácsa ajánlása, 2006/962/EK)

A 2.6.12.1. táblázat a kommunikációs készség térképével grafikusan szemlélteti az információs műveltség (digital literacy) fogalmi rendszerét.

2.6.12.1. táblázat. Az UNESCO kommunikációs készség térképe (Catts és Lau, 2008)