3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.2. A tehetségfejlesztő szakemberek szerepei, együttműködésük

3.2.2. Tehetségsegítő szakemberek szerepei, kompetenciái és kompetenciahatárai

3.2.2.4. Mentorok, tutorok és tanácsadók a tehetséggondozásban

A tehetség egyedi, ezért egyéni, személyre szabott támogatásra van szüksége. A kiemelkedő tehetséggel együtt járó sajátos kognitív és affektív szükségletekre való reagálás speciális felkészültséget igényel. A tehetséggondozás során felmerülő kérdések, dilemmák gyakran egész életutat meghatározó döntéseket kívánnak, és a tehetség kibontakozását gyakran akadályozhatják gátló tényezők. Ezért fontos a tehetséget egyénileg támogató hálózat kiépítése a tehetséggondozásban.

A mentorálás terminust számos területen használják, ezért a személyes segítő tevékenységek általános gyűjtőfogalmának is tekinthető. A különböző meghatározások között Freedman (1992; idézi: Fejes, Kasik és Kinyó, 2009) áttekintése alapján három ponton mutatkozik egyezés: a mentort a mentoráltnál tapasztaltabb, nagyobb tudással rendelkező személynek tekintik, aki a mentorált fejlődésének elősegítését szem előtt tartva nyújt segítséget, iránymutatást egy erős kötődéssel jellemezhető bizalmi kapcsolat keretében.

mentor szó görög eredetű, jelentése: „atyai barát, pártfogó, illetve nevelő”. A tutor szó latin eredetű, jelentése: „gyám, illetve pártfogó, gyámolító, védő személy”. „Mindkét szó hasonló jelentésben szivárgott be az oktatásba, (mondja a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda szómagyarázata), mind a mentor, mind a tutor olyan szakembert jelent, aki egy témában, egy bizonyos szakterületen pártfogója, vezetője, segítője a tanulónak, hallgatónak. A két szó tehát szinonima.” (mentor – tutor fogalma, lásd 2. internetes forrás)

A két kifejezés hasonlósága ellenére a tutorálás szó jelentésárnyalata erőteljesebben fókuszál a tanulásirányításra, mint a személyes támogatásra. A tutorálás a tanulás azon módját jelöli, amely során egy tanuló vagy tanulók kisebb csoportja részesül egyéni, személyre szabott oktatásban (Medway, 1994; idézi: Fejes, Kasik és Kinyó, 2009). A brit egyetemi rendszerben a tutor a tanulmányvezető tanár, aki személyesen, közvetlenül segíti, irányítja a hozzá beosztott néhány diák tanulmányait. A távoktatásban a tutor a tanulást (távolról) irányító elnevezéseként honosodott meg mint a felnőttek egyéni és csoportos tanulását irányító személy (lásd tutor jelentése.) A Magyar Akkreditációs Bizottság szakmai bírálati szempontjai szerint a tutor a hallgatók személyes, szakmai tanácsadója, irányítója egy adott tananyag/modul önálló tanulással történő elsajátításában. Gépi vagy személyes megjelenésű „partner” a tanulásban (lásd MAB akkreditációs elvárásai, 3. internetes forrás).

A két fogalom nehéz megkülönböztethetősége miatt a gyakorlati szóhasználatban az figyelhető meg, hogy egy-egy szakterület sajátos jelentéstartalommal ruházza fel ezeket a szavakat, pontosan meghatározva azok tartalmát, mint például a szakorvosok képzésében a tutor feladatait a „16/2010 (IV. 15.) EüM rendelet (lásd 4. internetes forrás) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól” című jogszabály.

A tehetséggondozásban is az előbbiekben említetthez hasonló jelenség figyelhető meg. Egyre inkább körvonalazódik és pontossá válik a tehetséggondozásban a mentor és a tutor szerepe, és egyre jobban kirajzolódik azok speciális jelentéstartalma.

A mentor: olyan szakember, aki közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges diák tevékenységét. Ez a személy tanulmányi tervezési célokat és pszichoszociális célokat is szolgálhat, mivel a mentor példaképet is jelent a tanuló számára. A mentor lehet főállású pedagógus az iskolában, aki csak ezzel foglalkozik, és rendes tanórákat nem tart. Ugyanakkor részmunkaidőben is lehet ezt a tevékenységet végezni, illetve külső szakemberek is sikeresen láthatják el ezt a feladatkört. A hatékony tehetségfejlesztés e szerepkör felhasználása nélkül ma már nehezen képzelhető el, Magyarországon most van elterjedőben.” (Balogh, 2014, 3031.)

A mentor egy tehetséggel vagy tehetségígérettel foglalkozik, és az a szerepe, hogy érdeklődésével, hivatásával vagy szakmájával kielégítse a mentorált érdeklődését, nevelje, fejlessze személyiségtulajdonságaiban, és felvértezze mindazokkal a tulajdonságokkal, amelyek a további önálló fejlődéséhez, önmaga fejlesztéséhez szükségesek, és a felé a terület felé segítse, ahol a tehetsége maximálisan fejlődhet. Gyarmathy Éva (2007) kiemeli, hogy a mentornak magának is birtokában kell lennie a tehetségre jellemző tulajdonságoknak. A magasabb értelmi képesség, a kreativitás és a belső hajtóerő, a tehetséges fiatal jellemzőihez való hasonlóság teszi lehetővé, hogy nemcsak szakmai téren segíthetnek, hanem élettapasztalatuk felhasználásával támogathatják a tehetséges fiatalok igyekezetét, segíthetik beilleszkedésüket. A tehetségekkel foglalkozó mentorok fontos jellemzői: a nyitottság, a több szempontból való megközelítés képessége, hogy követni tudja a sajátjától eltérő megközelítéseket, megoldásokat. Fontos a tolerancia, hogy a mentor el tudja fogadni, ha a védencének más elképzelései vannak, és azt a biztonságot tudja nyújtani, hogy az eltérő vélemény vagy az esetleges tévutak kudarca nem kérdőjelezi meg kettejük kapcsolatát. Fontos továbbá a szakterülete iránti elkötelezettség mélysége és kitartása, hogy erő és hit tekintetében is mintát tudjon mutatni mentoráltjának (Gyarmathy, 2007). A mentor nagy szakértelemmel rendelkezik, nagyon empatikus, szakterületének kiemelkedő képviselője, kiemelkedő készség- és képességfejlesztő, motivál, de a hangsúly a kettejük kapcsolatára helyezhető, amely hozzájárul a mentorált szakmai és egyéni tulajdonságainak fejlődéséhez. A mentornak alapvetően két típusát különböztetik meg, az egyik a személyes mentor, a másik az erőforrásmentor. A személyes mentor bárki lehet, akiről a tehetséges diák úgy gondolja, hogy befolyással van rá, akihez szívesen fordul, akit példaképének tekint. Az erőforrásmentor olyan személy, akit valamely tehetséggondozó program révén kijelölnek a tehetséges fiatal mellé, hogy segítse fejlődését. Ezek a mentorok gyakran egy adott szakterület kiemelkedő képviselői, önkéntes jelentkezők, akik meghívják a fiatalt a munkahelyükre. Lehetnek vállalati dolgozók vagy egyetemek, kutatóintézetek munkatársai. Bevonják a fiatalt a tervezett tevékenységekbe, lehetőséget adva ezzel a szakterület mélyebb megismerésére, a személyes fejlődésre, a pályaválasztási szándék kikristályosodására (Balogh, 2016). Egy gyereknek több mentora is lehet. Lehet iskolán belül és kívül, pl. egy kutatóintézetben, lehet művészember, kiváló mesterember vagy más hivatással, szaktudással rendelkező szakember. A tehetséggondozó mentor feladatait és mentorálási módszereit részletesen a Mentorálás a tehetséggondozásban című kiadvány tartalmazza (Dávid M. és mtsai, 2014).

A tutor fogalma a hazai tehetséggondozásban az elmúlt években kristályosodott ki. A „Tehetségek Magyarországa EFOP-3.2.1-15-2016-00001” kiemelt projekt keretében 2020-ig kerül kialakításra a tehetségsegítés személyes tehetségtámogató rendszere, az egész országot lefedő tutorhálózat. Célja, hogy minden régióra kiterjedően, személyes kapcsolattartáson alapuló és példaértékű tehetségsegítő szakemberhálózat jöjjön létre. A pályázati kiírás az alábbiakban definiálja a tutor fogalmát: a tehetséggondozó tutorrendszerben „a tutor az az elkötelezett tehetségsegítő, aki komplex szempontrendszer alapján, tehetségterülettől függetlenül segíti, támogatja a tutorált 10–20 év közötti életkorú tanulót/fiatalt – annak érdeklődése szerint, illetve egyéni fejlesztési terve alapján.” (lásd 5. internetes forrás)

A tutor feladatai: közreműködik a tutoráltak egyéni fejlesztési tervének összeállításában, segíti, támogatja azok megvalósítását. Személyes találkozók formájában is segíti a tutorált tanuló tehetségének kibontakoztatását, és kiscsoportos motiváló beszélgetéseket is vezet számukra. „Ismerve a tutorált erősségeit, fejlesztendő területeit, céljait, családi és iskolai hátterét – személyesen, írásban, egyénileg vagy csoportban támogatást (információt, kapcsolati összekötést, programot stb.) nyújt a tutorrendszerbe bevont tanuló vagy fiatal számára, szükség esetén bevonva a Matehetsz munkatársait, a tutorált szüleit, osztályfőnökét, szaktanárát, kortársait.” (lásd 5. internetes forrás)