2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

2.6.6.2. Fejlesztő feladatok

2.6.6.2.3. Feladatlap Móricz Zsigmond két novellájának értelmezéséhez

Az óra célkitűzései a tehetségfejlesztés összefüggésében

Évfolyam: 11.

Az órák módszertani-fejlesztési célkitűzései:

A tanulók tudjanak nyelvi reflexiókat megfogalmazni a klasszikus novella műfaji hagyományának állandóságával és változásával kapcsolatban.

A tanulók tudják alkalmazni a narratológiai szempontrendszert a szöveg jelentés-összefüggéseinek feltárásában.

A tanulók legyenek képesek reflektálni szépirodalmi szövegek esztétikai megalkotottságára.

A tanulók tudják értelmezni a szövegek metaforikus-szimbolikus jelentésrétegeit.

A tanulók sajátítsák el az önálló tanuláshoz, műértelmezéshez szükséges szövegértési, szövegalkotási készségeket, melyek az anyanyelvi és az esztétikai-művészeti kompetencia fejlesztését is szolgálják.

A tanulók legyenek képesek az elbeszélt világok befogadása által reflektálni az emberi lét szociokulturális miliőjének összefüggéseire.

A tanulók legyenek képesek felismerni, hogy a perspektívakezelésnek szerepe van a fiktív, illetve fikción kívüli világ megalkotottságának értelmezésében, befogadásában.