2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.6. Tehetséggondozás az irodalmi alkotó tevékenységben

Kovács Szilvia

Az irodalmi tehetséggondozás feladatát e fejezet a tehetséggondozás elméleti belátásaira, modelljeire reflektálva kívánja megközelíteni, de elsősorban a tanórai környezetben zajló fejlesztő folyamatok gyakorlatára koncentrál. Az alkotói tevékenység segítése a tehetségfejlesztés részeként mind a környezettől, mind a tehetséges tanulóktól és tanáraiktól koncentrált, fegyelmezett munkát, feladat iránti elkötelezettséget, reflektív nyelvhasználatot vár el. Az alkotó tevékenység magában foglalja a művek értő befogadását, az esztétikai tapasztalat médiumában születő élmények feldolgozását. Az alkotás feltétele az értelmező tevékenység, mely az önkifejezést, a kreatív problémamegoldás képességét is fejleszti. E fejezet a műértő, kritikai, illetve verbális tehetség fejlesztését a kreativitás szolgálatába állítva mutatja be konkrét feladatok segítségével, beleértve egy képregény és egy szappanopera megírásának eseteit is. A feladatlapok módszertani reflexiókkal kívánják segíteni az irodalmi tehetség és alkotótevékenység fejlesztését tanórai környezetben.

Kulcsszavak: kreativitás, irodalmi tehetség, tehetségmodellek, kooperatív tanulás