2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.6. Főbb tehetségterületek

2.6.3. Tehetségfejlesztés a biológiatudományban

2.6.3.4. A biológiatudományokban tehetséges tanulók foglalkoztatásának lehetőségei és módszerei

A tehetséges gyerekek foglalkoztatásának jellemző stratégiái a gyorsítás, léptetés, gazdagítás, dúsítás, elkülönítés, amelyek legtöbbször sajátos szervezeti keretek között valósíthatók meg. A biológiaórán (a tehetségeket nem elkülönítve foglalkoztató iskolákban) a dúsítás a legkézenfekvőbb stratégia, amikor a tehetséges tanuló számára biztosítjuk a tantervben meghatározott tananyagon túl az érdeklődési körébe tartozó ismeretek megszerzését, alkalmazását. Lehetőséget adunk számára kutatómunka végzésére (általában tanítási órán kívül), amelyről tanítási órán beszámolhat, a témával kapcsolatos kiselőadás, prezentáció tartására, modellek, szemléltető eszközök tervezésére, kísérletek végzésére a tananyag ismeretanyagának elsajátítása céljából. Ismétlés és gyakor-lás során problémamegoldásra ösztönözzük, csoportos kutatómunkát, projektet végeztetünk vele. A számonkérés alkalmával is olyan feladatot old meg, amely érdeklődésre tart számot.