2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.1. Intelligencia és tehetség; tehetségmodellek

2.1.1. Tehetségmodellek mint a fejlesztő programok kiindulási alapjai

2.1.1.4. A környezet szerepét differenciáltabban bemutató újabb modellek

2.1.1.4.2. Gagnè megkülönböztető tehetségmodellje

Gagnè modellje a második abban a sorban, amely a környezet szerepét differenciáltabban mutatja be a tehetséggondozásban. E fejezetben Gagnè módosított modelljét mutatjuk be (az előző modellt lásd pl. Balogh, 2012). A 2008-ban megújított modellben fontos szerepet kap a tehetség mint potenciál és a megvalósult tehetség elkülönítése (erről részletesebben lásd Péter-Szarka, 2011). Fontos annak rögzítése is, hogy Gagnè a modell bal oldalán látható természetes képességek felső 10%-át említi, aminek háttere az emberi képességek eloszlásának haranggörbéje. Ez azt jelenti, hogy akkor lehet valakit kiemelkedőnek nevezni, ha az adott korosztály képesség- vagy tevékenységterületének felső 10%-ába tartozik. Így van ez a modell jobb oldalán a kibontakozott tehetségterületek esetében is (vö. a Czeizel-modell gifted–talent–genius fogalmai, valamint a képességek Gauss-görbéje).

A modell dinamikus kapcsolatban álló három eleme: (1) a természetes képességek („gifted/ness”); (2) a megnyilvánuló tehetség (talent); valamint (3) a modell közepén látható környezeti tényezők (pl. kulturális, társadalmi, családi miliő), intraperszonális tényezők (fizikai, mentális vonások; a célirányos viselkedés tényezői, mint pl. a motiváció stb.) mint katalizátorok és maga a fejlődési folyamat, kölcsönhatásban mind a környezeti, mind az intraperszonális tényezőkkel. E dinamikus kölcsönhatás jelzi, hogy nem bízhatunk abban, hogy valaki a felső 10%-os tehetségterületen tud helyet foglalni, ha nem tartozik a bemeneti, természetes képességekben a felső 10%-ba; ugyanakkor az is világos, hogy önmagában az adottságtartomány nem garancia a képességek kibontakozására. A modell érzékenységét jelzi, hogy a tehetség különböző egyéni utakon bontakozhat ki, s implicite magában foglalja a fejlődés, fejleszthetőség lehetőségét (lásd 2.1.9. ábra).

2.1.9. ábra. Gagnè megkülönböztető tehetségmodellje (2008; idézi: Péter-Szarka, 2011)