3. SZAKEMBEREK, SZÉLES KÖRŰ EGYÜTTMŰKÖDÉS

3.3. Példaértékű, jelenleg működő tehetségterületi fejlesztő programok és komplex programok

3.3.1. Programok, oktatási formák, melyek a tanulók/fiatalok „normál” tantervi nevelésén-oktatásán belül szerveződnek

3.3.1.3. Két tanítási nyelvű oktatási intézmények

A két tanítási nyelvű oktatási intézményekben az oktatás célja és feladata: (1) tudatosítsák a tanulókban, hogy nemcsak az anyanyelvükön, hanem más nyelven is kommunikálhatnak; (2) a nyelvtanulási kompetenciájuk kialakításához pozitívan álljanak; (3) az idegen nyelv is bővítse a tanulók világról alkotott elképzeléseit; (4) fejlődjön a tanulók önbizalma az idegen nyelvi kommunikáció terén; (5) képességeik úgy fejlődjenek, hogy a tanulmányaik végén nyelvvizsgához jussanak.

Az idegen nyelven és anyanyelven is elsajátított ismeretek, eszközök hozzájárulnak a tanulók érzelmi, kommunikációs, cselekvési képességeinek kialakításához, fejlesztéséhez, ami fejleszti önismeretüket, edzi akaratukat. A személyiségfejlesztésben fontos a felelős társadalmi magatartás kialakítása.

A két tanítási nyelvű intézményben az iskola egyik legértékesebb hagyománya közé tartozik a csoportszinthez igazított, illetve a személyre szabott tehetséggondozás.

A kiemelkedő képességű tanuló magas szintű felkészültséget, különleges pedagógiai érzéket, empátiát, differenciált módszereket kíván a pedagógusoktól.

A személyiségfejlesztésen, tehetséggondozáson, célazonosságon alapuló közös munkát, toleranciát, egymásra figyelést, vitakészséget, a meggyőzés képességét, tanulási módszergazdaságot, elmélyült ismeretszerzést és a folyamatos önellenőrzés képességét kívánja a pedagógustól és a tanulóktól egyaránt.