2. Elméletek, módszerek, tehetségterületek

2.5. Pedagógiai és pszichológiai módszerek, eszközök a tehetségfejlesztő programok megvalósításához

2.5.3. A differenciált fejlesztés eszközrendszere

Balogh László

A tanulmányban a tehetséggondozásban legalapvetőbb módszeregyüttes, a differenciálás kérdésköreit tárgyaljuk. A differenciálás fogalmának tisztázása után bemutatjuk, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre az integrált osztályban a tehetségígéretek fejlesztésére. Ezt követően összegyűjtjük az érveket a képesség szerinti csoportosítás szükségessége mellett, majd ennek főbb formáit vázoljuk. Ezután tekintjük át az egyéni differenciálás (individualizáció) szükségességét bizonyító modelleket és külföldi tapasztalatokat. Részletesen elemezzük az egyéni tehetségfejlesztő programok készítésének és megvalósításának rendszerszerű folyamatát. Végezetül a differenciálás szervezeti kereteit összegezzük.

Kulcsszavak: differenciált fejlesztés, képesség szerinti csoport, egyéni tehetségfejlesztő program, differenciálás szervezeti keretei

A differenciálás alapvető aspektusa a hatékony tehetséggondozásnak. A tehetséggondozás eszközrendszerében a differenciálás elve hazánkban is meglehetősen gyakran jelenik meg az iskolai gyakorlatban. Ennek oka, hogy ez a nevelés-oktatás alapelvei között több mint száz éve megtalálható, s így a „normál” pedagógiai fejlesztésben is széleskörűen elterjedt: nem végezhette úgy a munkáját a pedagógus, hogy többé-kevésbé ne alkalmazza a hétköznapi fejlesztőtevékenységében a differenciálást. Természetesen az egyes pedagógusok eszközrendszere között nagy különbségek voltak és vannak, de mint a sikeres pedagógusi tevékenység általános feltétele, vezető szerepet töltött be a közoktatási, köznevelési intézmények pedagógiai alapkövetelményei között. Bizonyítja ezt az is, hogy a Magyar Tehetséggondozó Társaság szakemberei által összegyűjtött (Balogh és Tóth, 2014), az 1985 és 2013 között hazai szerzők tollából megjelent tehetség témakörű könyvek, tanulmányok, gyakorlati beszámolók közül – összevetve a gazdagításról és a gyorsításról szóló írások számával – a legtöbb (közel 400, az összes írásnak kb. 25%-a) szerepel a differenciálás témakörében. A differenciálás világszerte nagy figyelmet kap a tehetséggondozásban, és lénye-gében az egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan szervezeti stratégiák keresését, alkalmazását jelenti, amelyek szem előtt tartják az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban (vö. Gordon Győri, 2011, 2012; Gubbins és mtsai, 2014; Oswald és Villiers, 2013; Renzulli és mtsai, 2009; Trefil és Herskovits, 2013).